Εὐρώπη, πρόγραμμα νεανικῆς ἀπασχολήσεως

Στὴν ἔγκριση προγράμματος, ὕψους ἕξι δις εὐρώ, γιὰ τὴν χρηματοδότηση νεανικῆς ἀπασχολήσεως, καταλήγει τὸ ἔκτακτο Εὐρωσυμβούλιο τῶν Παρισίων∙ τὸ ποσὸ θᾶ διανεμηθεῖ στοὺς 28, ἀναλόγως πρὸς τὸ ὕψος τῆς ἀνεργίας τῶν νέων στὴ χώρας τους. Ἡ Ἑλλάς, μὲ τὸ μεγαλύτερο ποσοστό, 61,5%, θὰ λάβει ἀναλογικᾶ τὰ περισσότερα κεφάλαια κι ἀκολουθοῦν Ἱσπανία,, Πορτογαλία καὶ Γαλλία∙ στὸ Εὐρωσυμβούλιο συμμετέχουν ὅλοι οἰ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες, καθὼς θεωρεῖται ὡς κίνηση στηρίξεως τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ, ἀπέναντι στὴν κατάρρευση τῆς δημοτικότητός του. Ἀκολουθεῖ τὸ κανονικὸ Εὐρωσυμβούλιο στὸ ὁποῖο ἀποφασίζεται ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, στὰ πλαίσια τῆς ὁποίας ἐντάσσεται ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Τὰ περὶ γερμανικοῦ πλεονάσματος θεωροῦνται, ἀπ’ τοὺς παρατηρητές, δευτερεύοντα κι ἀφοροῦν ἀποκλειστικὰ τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα.