Τρόικα, σοβαρὲς διαφωνίες

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα ὁλοκληρώθηκαν στὴν φάση αὐτή, μὲ πολλὲς διαφωνίες γιὰ δευτερεύονταν θέματα μὲ τὴν ἑλληνικῆ κυβέρνηση -διότι στὰ κρίσιμα τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων ἡ χώρα μας καλύπτει καὶ μὲ τὸ παραπάνω τοὺς τιθέντας στόχους- ἀλλὰ σημαντικώτερα εἶναι τὰ ἐντὸς τῆς τρόικας προβλήματα, μὲ τὴν βασικὴ διαφωνία Εὐρωπαίων καὶ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ τὴν ρευστότητυα τῆς ἀγορὰς καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὶς μνημονιακὲς τους δεςσμεύσεις. Οἱ Εὐρωπαῖοι ὑποστηρίζουν ὅτι δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰονομίας, χωρὶς τὴν χορήγηση ρευστότητος ἀπ’ τὶς τράπεζες, ἀλλὰ τὸ Ταμεῖο ἔπιμένει στὴν πρώτη του θέση, γιὰ ρύθμιση πρῶτα τῶν ἐπισφαλῶν δανείων τῶν τραπζῶν καὶ μετὰ στὴν ἀποδέσμευή τους, κι οὔτε ἀπαντοῦν κἂν στὸ ὅτι αὐτὸ σημαίνει καταδίκη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὰ ἄλλα λάθη τοῦ Ταμείου. Ἡ διαπλοκὴ οὔτε κἂν ἀναφερεται, ὡς συνήθως, στὸ βασικὸ θέμα.