Ἀναπείθοντες εὐτολμότερον

Ὅλοι οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν ἀποτανθεῖ εἰς τὸν Σόλωνα γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ προβλήματος τῆς ὑπερχρεώσεως τῶν μικροκαλλιεργητῶν∙ ἦταν στὶς ἀρχὲς τοῦ ἕκτου αἰῶνος. «Ὅθεν ἐπ’ ἐλπίδος μεγάλης ἑκατέρων γενομένων»∙ ἐπειδὴ οἱ δύο παρατάξεις, μεγαλοκτηματίες καὶ μικροκτηματίες, εἶχαν πολλὲς ἐλπίδες. «Οἱ προϊστάμενοι προσέκειντο τῷ Σόλωνι τυραννίδα προξενοῦντες»∙ οἱ ἀρχηγοί τους προσήγγιζαν τὸν Σόλωνα καὶ τοῦ πρότειναν τὴν τυραννία. «Καὶ ἀναπείθοντες εὐτολμότερον ἅψασθαι τῆς πόλεως ἐγκρατῆ γενόμενον»∙ καὶ ὑποστήριζαν ἁρπάξαι τὴν ἐξουσία καὶ μὲ τόλμη ἀσκῆσαι αὐτήν. «Πολλοὶ δὲ καὶ τῶν διὰ μέσου πολιτῶν τὴν ὑπὸ λόγου καὶ νόμου μεταβολὴν ὁρῶντες ἐργώδη καὶ χαλεπὴν οὖσαν»∙ πολλοὶ ὅμως τρίτοι πολῖτες βλέποντες ὅτι εἶναι δύσκολη ἡ μεταβολὴ μὲ ἁπλὴ λογικὴ καὶ τήρηση τῶν νόμων. «Οὐκ ἔφευγον ἕνα τὸν δικαιότατον καὶ φρονιμώτατον ἐπιστῆσαι τοῖς πράγμασιν»∙ δὲν ἦταν ἀντίθετοι ἕνας, ὁ δικαιότατος καὶ φρονιμώτατος, ἀναλάβειν τὴν ἐξουσία. Πολλὲς πόλεις θεωροῦσαν λύση τὴν τυραννία.