Μεταρρυθμίσεις στὴν Κίνα

Ἡ Ὁλομέλεια τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς υοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Κίνας ἐνέκρινε τὶς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς μεταρρυθμίσεις, ὅπως τὶς δημοσίευτε τὸ ἐπίσημο πρακτορεῖα Ξίνχουα∙ πρόκειται γιὰ τὸ δεύτερο μεγάλο βῆμα οἰκονομικῶν μεταρρυθμίσεων, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ Τὲνγκ Χσιάπινγκ πρὸς τριάκοντα πέντε ἐτῶν καὶ τὸ πρῶτο ριζικῶν κοινωνικῶν ἀλλαγῶν, τόσο στὶς ἀστικὲς σχέσεις, ὅσο καῖ στὸν ρόλο τοῦ κόμματος. Οἱ ἐξουσίες τῶν κομματικῶν στελεχῶν περιορίζονται σημαντικὰ ἢ καὶ ἐκμηδενίζονται, μὲ τὴν ἀντικατάστασή τους μὲ ἄλλες σχέσεις, οἱ ὁποῖες ἀντλοῦν ἀρκετὲς ἀπ’ τὶς δυτικὲς κοινωίς, ἀλλὰ καὶ περισσότερα ἀπ’ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς∙ ἡ ἀπόδοσή τους θὰ κριθεῖ στὴν πράξη καὶ στὴν άντιμετώπιση τῶν κοινωνωικῶν καὶ οἰκολογικῶν προβλημάτων τῶν μεγάλων πόλεων τῶν ἀνατολιικῶν ἀκτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν οἰκονομικῶν τῶν δυτικῶν καὶ καθυστερημένων περιοχῶν. Ἡ Κίνα κάνει τὸ μεγάλο ἅλμα τὸ ὁποῖο καμμία ἄλλη χώρα στὸν κόσμο δὲν ἔχει τολμήσει.