Κλίμα, διάσκεψη Βαρσοβίας

Στὴ Βαρσοβία ἄρχισε ἡ μεγάλη διάσκψη τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὸ κλίμα, μὲ τὴν συμμετοχὴ ἀντιπροσώπων ἀπὸ διακόσιες χῶρες∙ τὸ θένα εἶναι ἡ άναθεώρηση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, τοῦ ὁποίου ἡ ἰσχὺς ἔληξε τὸ 2012 καὶ δὲν ἔχει άνανεωθεῖ, λογῳ κυρίως τῶν ἀμερικανικῶν ἀντιδράσεων∙ ὁ ὑπεύθυνος τοῦ ΟΗΕ ἔκρουσε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς ἀνιρωπίνης ζωῆς στὸν πλανήτη Γῆ, ἐξ αἰτίας τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου. Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι οἰ τυχὸν ἀπότομες μεταλλάξεις τόσο στὴν ἐκδήλωση τῶν καιρικῶν φαινομένων, ὅσο καὶ τῶν ἐπιπτώσεών τους στὶς ἀντιδράσεις τῶν ζωντανῶν ὀργανισμῶν∙ πολλοὶ ἐρευνητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ τυφών γίγας Χαϊγιᾶν τῶν Φιλιππίνων –μὲ 500000 νεκροὺς μᾶλλον- εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν μετεωρολογικῶν μεταβολῶν, λόγῳ τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου.