Εὐρωζώνη, ἄσκηση άναπτυξιακῆς πολιτικῆς

Ἡ ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ ἄρχισε στὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν σύσταση τοῦ Ταμείου ἕξι δις εὐρὼ πρὸς καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας τῶν νέων, ἐνῶ προωθοῦνται καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέτρα∙ προαναγγελία τους εἶναι, ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων καὶ ἡ δέσμευση γιὰ περαιτέρω μείωση, ἀλλὰ καὶ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια. Τὰ βήματα αύτὰ εἶναι οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ τὴν άναπτυξιακὴ πολιτική, ποὺ προβλέπεται νὰ ἐπικυρωθεῖ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τῆς ἄλλης ἑβδομάδος∙ οἱ ἔρευνες τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ γερμανικὸ ἐμπορικὸ πλεόνασμα θεωροῦνται δευτερεῦον θέμα, διότι δὲν ὑπάρχει καμμία παραβίαση τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς. Τὸ Βερολίνο πρωτοστατεῖ τώρα στὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτική, ὁπότε οἱ Εὐρωπαῖοι σαρκάζουν μὲ τὴν ἐμμονὴ τῶν Ἀτλαντιστῶν στὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία∙ ἡ ἐπιχώρια διαπλοκὴ ἀγνοεῖ τὰ προαναφερθέντα, ἀποδεικνύοντας ἔτσι τὴν ὁλὀπλευρη δουλικότητά της.