Κίνα, ἀπελευθέρωη ἀγορᾶς

Τὸ σημαντικώτερο μέτρο τῶν μεταρρτυθμίσεων στὴν Κίνα εἶναι ἡ πλήρης άπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς γιὰ ἐπενδύσεις, κινεζικὲς καὶ ξένες στὶς ἐπαρχίες της, διότι μέχρι τώρα περιορίζονταν στὶς παραλαικὲς ἀνατολικὲς περιοχές∙ ἡ ἀπελευθέρωση σημαίνει ὅτι αἴρονται σειρὰ ὁλόκληρη περιοριστικῶν μέτρων τῆς κομμουνιστικῆς ἐποχῆς καὶ ἡ ἀπεριόριστος ἐξουσία τῶν τοπικῶν κομματικῶν στελεχῶν γιὰ τὴν ἔγκριση ἐπενδύσεων. Οἱ πολλὲς περιπτώσεις διαφθορᾶς κορυφαίων περιφερειακῶν στελεχῶν ὀφείλονται στὴν πρόκληση τῶν έπενδυτῶν γιὰ τὴν προώθηση τῶν σχεδίων τους∙ στὶς νέες ἀρχὲς μετέχουν μέν κομματικὰ στελέχη, ἀλλὰ καὶ ‘ἐκπρόσωποι τῶν ἐπιμελητηρίων καῖ τῶν ἐμπορικπων καὶ βιομηχανικῶν ἑνώσεων, μὲ σημαντικὲς ἁμοδιότητες. Τὸ δεύτερο μέτρο εἶναι ἡ καθιέρωση τοῦ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικοῦ νομίσματος, εὐρύτερα τῶν γειτονικῶν χωρῶν ποὺ ἴσχυε ὣς τώρα καὶ μὲ ἀρκετοὺς περιοριστικοὺς ὅρους∙ ἡ Κίνα μετατρέπεται πλέον σὲ ἰσότιμο ἀπὸ πλευρᾶς θεσμῶν μέλος τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς, μὲ ἄμεση τὴν συνηγορία τῆς δυναμικῆς οἰκονομίας της.