Πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στις ἀγορὲς ἐπεκτάτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀναμονῆς τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη καὶ τῶν κερδοσκοπικῶν ρευστοποπιήσεων στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε σταθερά, στὰ 1,3475 δολλάρια καὶ 133,2756 γιὲν, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1270, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 107,14. Ἡ ἐπιφυλακτικότης τῶν ἐπενδυτῶν ἐπιτείνεται ἀπ’ τὴν προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, γιὰ παράταση τῆς κρίσεως στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἀποτυχία στὶς διαβουλεύσεις τῆς τρόικα μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ἀπότοκο τοῦ εὐρωαμερικανικοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου∙ πάντως καὶ οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν δὲν ἀντιμετωπίζονται μὲ εὐνοϊκοὺς οἰωνούς, διότι μπορεῖ νὰ κόπασε κάπως ὁ θόρυβος γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, ἀλλὰ παραμένει τεράστιο τὸ χάσμα τῆς ἐμπιστοσύνης μεταξὺ τῶν δύο ἀκτῶν τοῦἈτλαντικοῦ. Στὴν Ἀσία ἔγιναν εὐνοϊκὰ δεκτὲς οἱ μεταρρυθμίσεις στὴν Κίνα καὶ οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν τὴν ἐφαρμογή τους γιὰ τὴν διείσδυσή τους στὴν ἀγορὰ τῆς μεγάλης χώρας∙ ἀναμένεται διακίνηση τεραστίων κεφαλαίων.