Οἰκονομία καὶ κυβέρνηση

Ἡ ίσχὺς τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας στὶς σημερινὲς συνθῆκες ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἀπ’ τὴν ἐπιτυχία τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ ἔχουν δευτέρουσα σημασία οἱ πολιτικοὶ παράγοντες σὲ κατάσταση ὁμολότητος∙ ἡ ψῆφος ἐμπιστοσύνης προσφέρει τὴν ἄνεση τοῦ χρόνου στὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς της, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάκαμψη στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει στηρίξει τὴν ἀντιπολίτευσή του στὴν οἰκονομικὴ ἀποτυχία καὶ στὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων∙ αὐτὸ ὅμως τὸ ἀντιλαμβάνεται καλύτερα ὁ ἁπλὸς πολίτης καὶ στρέφει τὰ νῶτα πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο, ἀφήνοντάς τον μόνο μὲ τὶς δημοσκοπήσεις… Ἤδη πολλοὶ βουλευτές του διαχωρίζουν τὴν θέση τους καὶ μερικοὶ προκλητικά, ἀλλὰ δὲν ἀπαντάει, διότι φοβᾶται τὸ φαινόμενο τοῦ πλεκτοῦ∙ πάντως συμφώνησαν οἱ βουλευτὲς τῶν κυβερνητικῶν κομμάτων γιὰ τὴν φορολογία ἀκινήτων κι ἀπομένει ἡ ψήφισή του. Ἐὰν ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ ἀνάκαμψη, κάτι δεδομένο, τότε ἀλλάζει ἡ δυναμικὴ τῆς πλειοψηφίας.