«Ἄστοχη, ἄτυχη καῖ ἀνόητη»

Τὸν χαρακτηρισμό, «ἄστοχη, ἄτυχη καὶ άνόητη», χρησιμοποίησε ὁ πρόεδρος τῆς Οἰκονομικῆς καὶ Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, γιὰ τὴν δήλωση τῆς ἀνωνύμου πηγῆς, ὅτι εἶναι τεράστια ἠ διαφορὰ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν τρὀικα∙ ὁ Ἀνρὶ Μαλὸζ ἔκανε τὴν δήλωσή του στὴν Ἀθήνα, ὅπου βρίσκεται γιὰ συνομιλίες μὲ ἐκπροσώπους τῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν φορέων. Ἔχει δίκαιο στὸν χαρακτηρισμό του, διότι σήμερα ἐπιστρέφει ἡ τρόικα, ἀλλὰ μᾶλλον χερότερα θὰ σκέπτεται γιὰ τὴν διαπλοκή μας, ἡ ὁποία δίδει τόση διάσταση σὲ ἀνώνυμη πηγή, χωρὶς νὰ διεερυνήσει τὸ ποιὰ εἶναι καὶ ποιὰ ἡ σκοπιμότης τῆς δηλώσεως. Μήπως πρόκειται γιὰ τοὺς στενοὺς συνεργάτες τῶν κερδοσκόπων στὶς Βρυξέλλες;