Οὐδὲν ἐξέκρουσε τὸν Σόλωνα

Οἱ πιέσεις πρὸς τὸν Σόλωνα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τυραννίας ἦταν ἰσχυρότατες ἀπ’ τοὺς μεγαλοκτηματίες καὶ τοὺς μικροκαλλιεργητές, ἀλλὰ κι ἀπ’ τοὺς φίλους του∙ ἦταν μεγάλη ἡ πρόκληση γιὰ τὸν σοφὸ πολιτικό, ὅταν τοῦ εἶχαν ἐκχωρήσει οἱ Άθηναῖοι ὅλες τὶς ἐξουσίες. «Τούτων οὐδὲν ἐξέκρουσε τὸν Σόλωνα τῆς αὐτοῦ προαιρέσεως»∙ κανένα ἀπ’ τὰ ἐπιχειρήματα αὐτὰ δὲν ἄλλαξε τὴν γνώμη τοῦ Σόλωνος. «Άλλὰ πρὸς μὲν τοὺς φίλους εἶπεν, ὡς λέγεται»∙ ἀλλὰ πρὸς μὲν τοὺς φίλους του εἶπε, ὅπως λέγεται. «Καλὸν μὲν εἶναι τὴν τυραννίαν χωρίον, οὐκ ἔχει δὲ ἀπόβασιν»∙ εἶναι καλὸ χωριὸ ἡ τυραννία, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἔξοδο. «Πρὸς δὲ Φῶκον ἐν τοῖς ποιήμασι γράφων»∙ πρὸς τὸν πολιτικὸ Φῶκο γράφει στὰ ποιήματά του. Ἦταν ἡ περίοδος τῆς ἀνθήσεως τῆς τυραννίας στὸν ἑλληνικὸ κόσμο, ἀμέσως μετὰ τὴν κατάργηση τῆς βασιλείας∙ ὁ Σόλων εἶχε ἀρνηθεῖ, ἀλλὰ ἀκολούθησε ὁ ἐξάδελφός του Πεισίστρατος.