Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, ὡς ἀνταπόκριση στὶς κινεζικὲς μεταρρυθμίσεις καὶ στὶς προοπτικὲς ἀσκήσεως ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3437 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 134,2350 γιέν, ὁ χρυσὸς ἀνέβηκε στὰ 1283,25 καὶ τὸ πετρέλαιο ὑποχώρησε ὀλίγον στὰ 107,49. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔχουν πεισθεῖ γιὰ τὶς εὐκαιρίες τοποθετήσεων στὴν Κίνα καὶ προετοιμάζονται, ἐνῶ τὸ Πεκῖνο προβλέπει χείμαρρο εἰσροῆς κεφαλαίων∙ πολλὰ θὰ ἀφοροῦν στὴν ζήτηση τοῦ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικοῦ νομίσματος ἀπ’ τὶς ἀσιατικὲς καὶ ἀφρικανικὲς χῶρες σὲ πρώτη φάση. Στὴν Εὐρωζώνη ὅλοι ἐλπίζουν στὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ζητήσεως στὸ ἐσωτερικὸ, μέσῳ τῆς αὐξήσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς∙ στὸ σκοπὸ αὐτὸ ἀποβλέπει ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων καὶ ἡ διάθεση πιστώσεων στὶς ἐμπορικὲς τράπεζες, ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Ἤδη οἱ τράπεζες τῶν ἑταίρων ἄρχισαν τὶς σχετικὲς προεργασίες γιὰ ἄντληση περισσοτέρων κεφαλαίων.