Αἴγυπτος, ἀλλαγὴ πολιτικῆς

Στὸ Κάϊρο βρίσκονται οἱ ὑπουργοῖ Ἐξωτερικῶν καὶ Άμύνης τῆς Ρωσίας γιὰ συνομιλίες μὲ τοὺς Αἰγυπτίους ὁμολόγους τους∙ οἱ Σεργκέι Λαβρὼφ καὶ Σεργκέι Σεϊγκοῦ θὰ συζητήσουν γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἐμπορικῶν καὶ οἰκονομικῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀγορὰ ὅπλων ἀπ’ τὴν Αἴγυπτο. Ἤδη οἱ Αἰγύπτιοι ἔχουν κάνει τὶς πρῶτες κρούσεις, μετὰ τὸ πάγωμα τῶν πωλήσεων ἀμερικανικῶν ὅπλων ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον, λόγῳ τοῦ στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος τοῦ Ἰουλίου∙ τὸ Κρεμλίνο ἐπιδιώκει τὴν διείσδυση στὴν μεγαλύτερη χώρα τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου, ἐνῶ ἐνοχλημένη φαίνεται καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς σὲ Συρία καὶ Ἰρὰν ἔχει δυσαρεστήσει πολὺ τὸ θρησκευτικὸ βασίλειο καὶ δείχνει ὅτι ἐγκαταλείπει τὴν παραδοσιακή του ἀμερικανικὴ ἀγορά∙ πολλὰ παίζονται πλέον στὴ Μέση Ἀνατολή.