Σοβαρὴ ὀξείδωση ὠκεανῶν

Ἡ ὀξείδωση τῶν ὠκεανῶν ἔχει αὐξηθεῖ κατακόρυφα τὶς τελευταῖες δεκαετίες, μὲ ἄμεσες τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν πανίδα της καὶ χλωρίδα της∙ τελευταία ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Περιβάλλοντος τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἀναφέρει ὅτι ἡ ὀξείδωση τῶν ὠκεανῶν αὐξήθηκε κατὰ 26% τοὺς δύο τελευταίους αἰῶνες καὶ ἔφθασε σὲ ἀρκετὰ ἐπικίνδυνο ὅριο γιὰ ἀνατροπὴ τοῦ κύκλου ζωῆς στὴν ὑφήλιο. Στοὺς μεγάλους ὠκεανοὺς παρατηρεῖται ἀσβέστωση τῶν κοραλλίων καὶ καταστροφή τους, πρὶν ὁλοκληρώσουν τὸν κύκλο τῆς ζωῆς τους, μὲ τὴν μετατροπή τους σὲ ἀπολιθώματα τῶν περισσοτέρων νήσων∙ ἡ ἀσβέστωση τῶν κοραλλίων σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι κατάλληλα πλέον γιὰ τὴν διαβίωση τοῦ πλαγκτοῦ καὶ τῶν ἄλλων ἰχθύων στὸ περιβάλλον τους. Οἱ ἐπιστήμονες κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, διότι οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς ἔχουν ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν βιολογικὴ λειτουργία τῶν ὠκεανῶν καὶ στὴν ἐκπομπὴ ὀξυγόνου στὴν ἀτμόσφαιρα.