Ἀμυντικὴ πολιτικὴ Εὐρώπης

Ἡ ἀποδοχὴ τῆς κοινῆς ἀμυντικῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρώπης συζητήθηκε ἐκτεβῶς στὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καὶ Ἀμύνης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ γίνεται τόσο διεξοδικὴ συζήτηση, χωρὶς τὶς ἔντονες άντιδράσεις τῶν Βρεταννῶν καὶ τῶν φίλων τους ἀτλαντικῆς ἀποχρώσεως. Ὁ λόγος εἶναι ἡ ὀργὴ τῆς κοινῆς γνώμης γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις τῆς Ἀμερικανικῆς Ἑπιτροπῆς Ἀσφαλείας, ὄχι μόνο τῶν ἡγετῶν καὶ ἐπιχειρηματιῶν, ἀλλὰ καὶ ἁπλῶν πολιτῶν∙ ἡ Εὐρώπη ἀλλάζει πορεία κι ἀπομακρύνεται ἀπ’ τὴν ἐπικάλυψη τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν σὲ θέματα ἀμύνης καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Οἱ Εὐρωπαῖοι χαράσσουν τὴν δική της στρατηγική, ἐντὸς τοῦ ΝΑΤΟ φυσικά, ἀλλὰ ὄχι κατευθυνόμενη πάντα ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον∙ ἡ Ἑλλὰς συμμετέχει ἐνεργῶς.