Ἑλλάς, ἐγκώμια Ἀμερικανῶν

Ἡ ἐγκωμιαστικὴ ἔκθεση τῆς Bank of America, γιὰ τὰ φετεινὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἀπηχεῖ τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως πολλῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων∙ ἡ τράπεζα χαρακτηρίζει μεγάλη ἐπιτυχία τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα –καὶ μὲνει στὸ παλιό, ὕψους τριακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ κι ὄχι στὸ διπλάσιο σημερινὸ- καὶ τὶς διαρθρωτικὲς μεταρρυθμίσεις, ἐνῶ προβλέπει ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὸ ἑπόμενο ἔτος, ἀλλὰ καὶ περαιτέρω μείωση τῶν ἐπιτοκίων στὰ κρατικά μας ὁμόλογα. Τόσο ἐποικοδομητικὴ κριτικὴ δὲν εἴχαμε ἀπὸ ἄλλους ἀμερικανικοὺς κύκλους∙ ἀποτυπώνει αὐτὴ τὶς ἀλλαγὲς στὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, κυρίως σὲ ὅσα δὲν ἦταν εὐθέως ἀναμεμιγμένα στὸ σχέδιο χρεωκοπίας τῆς χώρας μας καὶ διαλύσεως τῆς Εὐρωζώνης. Αὐτὰ τὰ κεφάλαια εἰσρέουν στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν.