Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἂν καὶ περισσότερο στὴ Δύση καὶ λιγώτερο στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3506 δολλάρια καὶ 134,8650 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1272,25, ἐνῶ ἀνέβηκε κάπως τὸ πετρέλαιο, 108,11. Ἡ ρευστοποίηση τῶν κερδῶν χαρακτηρίζει τὴν Σαγκάη, καθὼς οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν χώρα, μὲ τὴν πλήρη ἀπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς∙ ἡ προετοιμασία ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ καιρό, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὴν αὔξηση τῶν ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων στὴν Κίνα τὸ δεκάμηνο στὰ 97 δις δολλάρια, ἀπ’ τὰ ὁποῖα τὰ 6,4 προέρχονται ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, τὰ τρία ἀπ’ τὴν Ἀμερική, ἐνῶ μεγάλο μέρος εἰσέρευσε ἀπ’ τὶς γειτονικὲς ἀσιατικὲς χῶρες∙ ἡ ἐκροὴ τῶν ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων ἀπ’ τὴν χώρα ἀνῆλθε τὸ ἴδιο διάστημα στὰ 69,5 δις δολλάρια, γεγονὸς ἀποδεικνῦον τὸν δεσπόζοντα ρόλο της στὴν παγκόσμια οἰκονομία καὶ στὶς φτωχὲς χῶρες περισσότερο.