Ἱστορικὲς ἀποφάσεις Εὐρωκοινοβουλίου

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἔλαβε δύο ἱστορικὲς ἀποφάσεις πρόσφατα∙ πρῶτον, ἐνέκρινε τὸν προϋπολογισμὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ ἀμοιβαίους συμβιβασμοὺς μὲ τὴν Ἐπιτροπή∙ ἔτσι δὲν ἀπειλεῖται μὲ παραλυσία ὁ ἐκτελεστικὸς βραχίων τῆς Εὐρώπης. Δεύτερον, συνεχίζει συστηματικὰ ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπή του τὴν ἔρευνα, γιὰ τοὺς χειρισμοὺς τῆς τρόικα στὴν Ἑλλάδα ἀπ’ τὴν ἡμέρα ἐπιβολῆς τοῦ πρώτου Μνημονίου, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὶς τριμηνιαῖες ἐπιθεωρήσεις της∙ ἀποκαλύπτονται πολλὰ εὐτράπελα, ὅπως ὅτι οἱ ἐλεγκτὲς δὲν εἶχαν διαβάσει κἂν τοὺς εὐρωπαϊκοὺς κανονισμούς, ἀλλὰ ἦταν αὐστηρότατοι πρὸς τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ζητῶντας τὴν ἐπιβολὴ μέτρων, τὰ ὁποῖα καὶ ὁδήγησαν στὴν πρωτοφανῆ οἰκονομικὴ κρίση. Πολὺ πιὸ αὐστηρὸς ἦταν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ἂν καὶ αὐτὸς δὲν ἐμφανίσθηκε στὴν Ἐπιτροπἠ, ἀλλὰ ἀπουσίασε παρὰ τὴν πρόσκλησή του.