Ἑνιαία εὐρωπαϊκὴ ἄμυνα

Ἡ ἀπόφαση ἑπτὰ χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ παραγωγὴ τοῦ πρώτου εὐρωπαϊκοῦ μὴ ἐπηνδρωμένου βομβαρδιστικοῦ ἀεροσκάφους, θεωρεῖται ὡς τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀνεξάρτητη εὐρωπαϊκὴ ἄμυνα∙ Γαλλία, Γερμανία, Ἑλλάς, Ἰταλία, Ἱσπανία, Ὁλλανδία καὶ Πολωνία συμφώνησαν γιὰ τὴν συνεργασία τους στὸν τομέα τῆς ἀμύνης. Βάσις τῆς παραγωγῆς θὰ εἶναι οἱ μεγάλες βιομηχανίες, Dassault, γαλλική, EADS, μητρικὴ τῆς Airbus καὶ Finmecanica, ἰταλική∙ τὰ σχέδια τοῦ ἀεροσκάφους προβλέπουν δυνατότητες ἐνεργειῶν ποὺ δὲν ἔχουν τὰ γνωστὰ ἰσραηλινὰ καὶ ἀμερικανικά, μὲ μεγαλύτερη ἀκτῖνα δράσεως καὶ περισσότερες δυνατότητες κινήσεων. Στὶς ἑπτὰ χῶρες περιλαμβάνονται οἱ κύριες τοῦ σκληροῦ πυρῆνος τῆς Εὐρωζώνης, ἀνεξαρτήτως τῶν οἰκονομικῶν τους δυσκολιῶν, ἐνῶ ἄλλες, Αὐστρία, Φιλανδία, Ἰρλανδία, δὲν μετέχουν λόγῳ τῆς παραδοσιακῆς πολιτικῆς τους πρὸς τὴν οὐδετερότητα∙ οἱ ἐθνικὲς βιομηχανίες τῶν τεσσάρων χωρῶν ἔχουν πολλὰ νὰ ὠφεληθοῦν ἀπ’ τὴν συμμετοχή τους στὴν παραγωγὴ τοῦ πλέον συγχρόνου ἀεροπλάνου.