Ἰατρείαν οὐδὲ καινοτομίαν

Ὁ Σόλων μὲ τὴν νομοθεσία του φρόντισε διατηρῆσαι τὴν κοινωνικὴ ἰσορροπία εἰς Ἀθήνας∙ ἀπεφυγε μὲ κάθε τρόπο τὴν ἀναταραχή. «Ἀλλ’ ᾗ μὲν ἄριστον ἦν, οὐκ ἐπήγαγεν θεραπείαν οὐδὲ καινοτομίαν»∙ ἀλλὰ κι ἂν ἦταν ἄριστες οἱ προτάσεις, δὲν ὁδήγησαν στὴν θεραπεία τοῦ προβλήματος οὔτε σὲ καινοτόμες λύσεις. «Φοβηθείς, μὴ συγχέας παντάπασι καὶ ταράξας τὴν πόλιν»∙ ἐπειδὴ φοβήθηκε, μὴν τυχὸν προκαλέσει σύγχιση καὶ ἀναταραχὴ στὴν πόλη. «Ἀσθενέστερος γένηται τοῦ καταστῆναι πάλιν καὶ συναρμόσασθαι τὸ ἄριστον»∙ ἐξασθενίσει ἡ ἐπιρροή του καὶ δὲν μπορέσει νὰ ἐπανέλθει καὶ νὰ τὴν ὀργανώσει τέλεια. «Ἃ δὲ λέγων ἤλπιζε πειθομένοις καὶ προσάγων ἀνάγκην ὑπομένουσι χρήσασθαι ταῦτ’ ἔπραττεν»∙ ἀλλὰ λέγων καὶ πράττων ἀναλόγως ἤλπιζε ὅτι θὰ τοὺς ἔπειθε λόγῳ τῶν ἀναγκῶν τους νὰ τὰ ἀποδεχθοῦν. «Ὥς φησιν αὐτός, «ὁμοῦ βίην τε καὶ δίκην συναρμόσας»∙ ὅπως λέει κι ὁ ἴδιος, «μαζὶ τὴν βία συναρζόμοντας μὲ τὴν δικαιοσύνη.