Σύμπλευση, Κίνας, Εὐρώπης

Ἡ ἑξαμηνιαία διάσκεψη κορυφῆς Εὐρωπαῖκῆς Ἑνώσεως, Κίνας στὸ Πεκῖνο ἐπιβεβαίωσε τὴν σύμπλευση τῶν δύο μεγαλυτέρων ἐξαγωγικῶν δυνάμεων τῆς ὑφηλίου∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ διαβεβαώσε τοὺς Μανουὲλ Μπαρόζο καὶ Χέρμαν Φονροπάι, ὅτι οἱ μεταρρυθμίσεις στὴν χώρα του τὴν καθιστοῦν ἰσότιμο ἑταῖρο μὲ τὶς ἄλλες δυνάμεις καὶ εὐχήθηκε γιὰ τὴν ταχεῖα πολιτικὴ ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης, τῆς Εὐρωζώνης ἐννοῦσε στὴν πραγματικότητα. Οἱ δύο πλευρὲς εἶναι οἱ πρῶτοι ἐμπορικοὶ ἑταῖροι κι ἔχουν ταύτιση ἀπόψεων στὰ περισσότερα διεθνῆ πολιτικά, οἰκονομικὰ καὶ οἰκολογικὰ προβλήματα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔπλεξαν τὸ ἐγκώμιο τῆς Κίνας γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις, γεγονὸς ἐπιτρέπον τὴν αὔξηση τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐπενδύσεων στὴ μεγάλη χώρα, οἱ ὁποῖες εἶναι ἤδη πρῶτες στὶς ξένες ἐπενδύσεις. Στὴν ἀνάγκη ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου, ὅπως καὶ τῆς ἀνανεώσεως τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, οἱ δύο πλευρὲς ἔχουν πλήρη σχεδὸν ταύτιση ἀπόψεων στὶς διεθνεῖς διασκέψεις.