Κλίμα, ἀποτυχία διασκέψεως

Σὲ πλήρη ἀποτυχία ὁδηγήθηκε ἡ διάσκεψη τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸ κλίμα στὴν Βαρσοβία, καθὼς τὴν ἐγκατέλειψαν ὅλες οἱ οἰκολογικὲς ὀργανώσεις τὴν προτελευταία μέρα μὲ καταγγελίες γιὰ προσχεδιασμένο ναυάγιο∙ χθὲς ὁ προεδρεύων τὴν διάσκεψη ὑπουργὸς Περιβάλλοντος τῆς Πολωνίας ἀντικαταστάθηκε ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, μὲ ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ της, διότι ἀποδέχθηκε ψήφισμα κατὰ τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν σχιστολιθικῶν ἀποθεμάτων φυσικοῦ ἀερίου. Οἱ ἐλπίδες μετατίθενται πλέον στὴν ἑπόμενη διάσκεψη στὸ Περοῦ τὸ 2014, ἐνῶ τὸ κλίμα θὰ ἐπιβαρύνεται συνέχεια καὶ τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα θὰ πολλαπλασιάζονταιο, μὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερη ἔνταση∙ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Ἰαπωνία καὶ Αὐστραλία ἀρνοῦνται κάθε συζήτηση γιὰ τὴν ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, ἐνῶ προωθοῦν τὴν ἀξιοποίηση τῶν σχιστολιθικῶν μετρωμάτων, μὲ ἀποδεδεγμένες τὶς βαρύτατες ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὸ περιβάλλον.