Προσεδέξαντο τοὺς ἀρίστους

Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν νόμων τοῦ Σόλωνος ἀφέθηκε στὴν καλὴ θέληση τῶν Ἀθηναίων, ἂν καὶ δὲν ἦταν οἱ ἄριστοι∙ πολλοὶ τοὺς χαρακτήριζαν ὡς συμβιβαστικοὺς ἀπέναντι στοὺς μεγαλοκτηματίες. «Ὅθεν ὕστερον ἐρωτηθείς, εἰ τοὺς ἀρίστους Ἀθηναίοις νόμους ἔγραψεν»∙ ὅταν ἀργότερα ρωτήθηκε, ἐὰν ἐπέβαλε τοὺς ἀρίστους νόμους γιὰ τοὺς Ἀθηναίους. «Ὧν ἂν ἔφη προσεδέξαντο τοὺς ἀρρίστους»∙ γιὰ ὅσους εἶπε ἀποδέχονταν τοὺς ἀρίστους. «Ἃ δ’ οὖν οἱ νεώτεροι τοὺς Ἀθηναίους λέγουσι τὰς τῶν πραγμάτων δυσχερείας»∙ γι’ αὐτὰ ποὺ λένε οἱ νεώτεροι γιὰ τοὺς Ἀθηναίους ὅτι τὰ δύσκολα πράγματα. «Ὀνόμασι χρηστοῖς καὶ φιλανθρώποις ἐπικαλύπτονται ἀστείως ὑποκορίζεσθαι»∙ μὲ καλὰ καὶ ἀνώδυνα ὀνόματα τὰ σκεπάζουν μὲ τὴν διακωμώδησή τους. «Τὰς μὲν πόρνας ἑταίρας, τοὺς δὲ φόρους συντάξεις, φυλακὰς δὲ τὰς φρουρὰς τῶν πόλεων, οἴκημα δὲ τὸ δεσμωτήριον καλοῦντας»∙ ἔτσι ἀποκαλοῦν, τὶς πόρνες ἑταῖρες, τοὺς φόρους συντάξεις, τοὺς φύλακες τῶν πόλεων φρουροὺς καὶ οἴκημα τὸ δεσμωτήριο.