Αὐτονομία Silicon valey

Οἱ τάσεις αὐτονομίας τῆς περίφημης περιοχῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, Silicon valey, ἀπ’ τὴν Καλιφόρνια καὶ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐνισχύονται τὸν τελευταῖο καιρό∙ σὲ πρόσφατο συνέδριο στὸν Ἅγιο Φραγκίσκο, οἱ πρόεδροι τῶν περισσοτέρων ἑταιρειῶν προηγμένης τεχνολογίας ὑπογράμμισαν τὶς αὐξανόμενες δυσκολίες τους στὸν ἀνταγωνισμὸ μὲ τὶς ὁμοοιδεῖς στὴν Κίνα, στὶς Ἰνδίες καὶ στὶς ἄλλες ἀσιατικὲς καὶ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, στὶς ὁποῖες μεταφέρουν τὶς ἐργασίες τους, ἐγκαταλείπουσαι τὴν Ἀμερική. Τὰ κύρια παράπονα εἶναι ἡ γραφειοκρατία τῆς Οὐάσιγκτον καὶ ὁ ἀσφυκτικὸς ἔλεγχος τοῦ Κογκρέσσου, ἐνῶ τὰ ἴδια παράπονα διατυπώνουν καὶ πολλὲς κομητεῖες διαφόρων πολιτειῶν τῆς μεγάλης χώρας, οἱ ὁποῖες ἔχουν διακριθεῖ στὴν ἀνάπτυξη πολλῶν κλάδων τῆς προηγμένης τεχνολογίας, στὴν Νέα Ἀγγλία, ἀλλὰ καὶ στὶς δυτικὲς ἀκτές∙ οἱ ἔγκυροι σχολιαστὲς ἐπιμένουν ὅτι δὲν πρόκειται καθόλου γιὰ τυχαῖα φαινόμενα, ἀλλὰ γιὰ ἀντίδραση στὶς ἀναχρονιστικὲς δομὲς τῆς ἀμερικανικῆς κοινωνίας, τὶς ὁποῖες ὀφείλει ἐγκαίρως ἀντιμετωπίσαι ἡ χώρα.