Ἀντιμετώπιση κακοκαιρίας

Τὸ δεύτερο κύμα τῆς κακοκαιρίας μᾶλλον ἔχει λιγώτερες ἄσχημες ἐπιπτώσεις στὴν ζωή μας ἀπ’ τὸ πρῶτο∙ τὸ φαινόμενο τῆς Ρόδου, ἐπειδὴ μέσα σὲ δύο ὧρες πέφτει περισσότερο νερὸ ἀπὸ ὅσο ὁλόκληρο τὸ δίμηνο, ὁπότε ἀδυνατεῖ ἀπορροφῆσαι αὐτὸ τὸ ἔδαφος ἢ διευκολύνειν τὴν ἐκροή του πρὸς τὴν θάλασσα. Οἱ βροχοπτώσεις ἄργησαν νὰ ἔρθουν φέτος στὴν χώρα, ἀλλὰ ἦρθαν μὲ πολὺ ἀπότομο τρόπο, ὅπως καὶ μὲ μερικὲς ἐξάρσεις πέραν τοῦ φυσιολογικοῦ∙ ἔτσι συμβαίνει πάντοτε τοὺς φθινοπωτινοὺς καὶ χειμερινοὺς μῆνες, ἀλλὰ τὰ ἀκραῖα φαινόμενα εἶναι τὰ ἐπικίνδυνα. Ὀφείλονται στὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος, ἀπ’ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου∙ τὸ ἄσχημο εἶναι ὅτι καὶ ἡ πρόσφατη διάσκεψη τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸ κλίμα ναυάγησε.