Σεισάχθειαν ὀνομάσαντος

Ἡ διαγραφὴ ὅλων τῶν χρεῶν τῶν ἀγροτῶν πρὸς οἱονδήποτε ἦταν ἡ πρώτη πράξη τοῦ Σόλωνος, ὅταν ἐξελέγη, τὸ 595 π.Χ., προστάτης τῶν Ἀθηναίων∙ ἄνοιξε τὸν δρόμο πρὸς τὴν ἄμεσο δημοκρατία. «Πρώτου Σόλωνος ἦν, ὡς ἔοικε, σόφισμα τὴν τῶν χρεῶν ἀποκοπὴν σεισάχθειαν ὀνομάσαντος»∙ πρῶτος ἦταν ὁ Σόλων, ὅπως φαίνεται, ποὺ ὀνόμασε τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν σεισάχθεια. «Τοῦτο γὰρ ἐποιήσατο πρῶτον πολίτευμα, γράψας τὰ μὲν ὑπάρχοντα τῶν χρεῶν ἀρνεῖσθαι»∙ διότι πρώτη του διοικητικὴ πράξη ἦταν ἡ διαγραφὴ ὅλων τῶν ὑπαρχόντων χρεῶν. «Πρὸς δὲ τὸ λοιπὸν ἐπὶ τοῖς σώμασιν μηδένα δανείζειν»∙ καὶ δεύτερον κανένας νὰ μὴν δανείζεται μὲ ὑποθήκη τὸ σῶμα του. «Καίτοι τινὲς ἔγραψαν , ὧν ἐστὶν Ἀνδροτίων, οὐκ ἀποκοπῇ χρεῶν»∙ καίτοι κάποιοι ἔγραψαν, ὅπως ὁ ἱστορικὸς Ἀνδροτίων, ὅτι δὲν ἦταν διαγραφὴ χρεῶν. «Ἀλλὰ τόκων μετριότητι κουφισθέντας ἀγαπῆσαι τοὺς πένητας»∙ ἀλλὰ μὲ τὴν ἐλάφυνση τῶν τόκων ἀγαπήθηκε ἀπ’ τοὺς πτωχούς.