Ἀναγνώριση ρόλου Γερμανίας

Τὸ οἰκονομικὸ συνέδριο τῆς Suddeutsche Zeitung στὸ Βερολίνο θεωρεῖται ὡς ἡ ἀναγνώριση τοῦ πρωταρχικοῦ οἰκονομικοῦ καὶ πολιτικοῦ ρόλου τῆς Γερμανίας στὴν Εὐρώπη∙ οἱ Ἀγκέλα Μέρκελ, Ἐνρίκο Λέττα, Ἀντώνης Σαμαρᾶς, Μάριο Ντράγκι, ἐκπρόσωποι μεγάλων ἑταιρειῶν ἔθεσαν στὴν πραγματικότητα τοὺς στόχους τῆς Εὐρωζώνης γιὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος. Δύο εἶναι οἱ κατευθύνσεις, ἡ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ δεύτερη κατεύθυνση, τὴν προώθηση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως∙ ὅλοι ἀντελήφθησαν τὴν σημασία τοῦ συνεδρίου, καὶ περισσότερο ὅσοι ἀπεῖχαν, ὅπως ὁ Γάλλος πρόεδρος διὰ λόγους ἐσωτερικῆς πολιτικῆς, ἐξ αἰτίας τῆς πτώσεως τῆς δημοτικότητός του. Οἱ Γερμανοὶ ἔδωσαν τὸν τόνο τῆς αἰσιοδοξίας στὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν ὀργάνωση δικοῦ τους συνεδρίου καὶ τὴν ἀποφυγὴ τῆς συμμετοχῆς τους σὲ ἄλλα, ὀργανωμένα ἀπὸ ἀγγλοσαξωνικοὺς θεσμούς∙ δείχνει αὐτὸ τὴν χειραφέτηση τῶν Εὐρωπαίων ἀπὸ μεταπολεμικὲς ἐξαρτήσεις.