Ἁνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς συμφωνίας γιὰ τὸ Ἰρὰν καὶ τῆς αἰσιοδοξίας τῆς διεθνοῦς κοινότητος ὅτι αἴρεται μία βασικὴ αἰτία ἀναταραχῆς∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του στὰ 1,3522 δολλάρια καὶ 137,6725 γιέν, ἐνῶ χρυσὸς καὶ πετρέλαιο ὑποχώρησαν ἐλαφρῶς στὰ 1231,75 καὶ 109,19 ἀντιστοίχως. Στὴν Εὐρώπη οἱ ἀνοδικὲς τάσεις ἦταν ἰσχυρότερες, διότι ἐπέδρασε καὶ ὁ τόνος αἰσιοδοξίας ἀπ’ τὸ Βερολίνο, ὅτι ἀποφασίσθηκε ἡ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἐπίσης ὅτι κατέληξαν σὲ συμφωνία γιὰ τὴν κυβέρνηση τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ∙ οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι αἴρουν τὶς ἐπιφυλάξεις τους καὶ ἐπιδίδονται σὲ τοποθετήσεις στὶς ἀγορές. Στὴν Ἀθήνα ἦταν μεγάλη ἡ ἄνοδος στὸ Χρηματιστήριο καὶ συνοδεύθηκε ἀπὸ ἀντίστοιχη αὔξηση τοῦ ὄγκου τῶν συναλλαγῶν, μὲ τὶς τραπεζικὲς μετοχὲς στὴν κορυφή∙ ἡ ἀγορὰ δείχνει ὅτι προεξοφλεῖ τὴν συμφωνία μὲ τὴν τρόικα συντόμως καὶ ἀντιδρᾶ σὲ ἀνάλογο κλίμα.