Τὸ φιλανθρώπευμα τοῦτο

Ὁ Σόλων ἐπέβαλε τὶς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς μεταρρυθμίσεις μὲ ἠπιότητα, ὥστε εὔκολα τὰ ἀπεδέχθησαν ὅλοι∙ τερμάτιζε ἔτσι τὴν μεγάλη κοινωνικὴ ἀναταραχή. «Καὶ σεισάχθειαν ὀνομάσαι τὸ φιλανθρώπευμα τοῦτο»∙ καὶ ὀνόμασε σεισάχθεια τὸ φιλάνθρωπο αὐτὸ μέτρο τῆς διαγραφῆς τῶν ἀγροτικῶν χρεῶν. «Καὶ τὴν ἅμα τούτῳ γενομένην τῶν τε μέτρων ἐπαύξησιν καὶ τοῦ νομίσματος τιμήν»∙ καὶ τὴν ταυτόχρονη αὔξηση τῶν μέτρων καὶ τὴν ὑποτίμηση τοῦ νομίσματος. «Ἑκατὸν γὰρ ἐποίησε δραχμῶν τὴν μνᾶν πρότερον ἑβδομήκοντα καὶ τριῶν οὖσαν»∙ ἔτσι καθιέρωσε τὴν μνᾶν σὲ ἑκατὸ δραχμές, ἐνῶ πρὶν εἶχε ἑβδομῆντα τρεῖς, καὶ τὸ τάλαντο ἔχειν ἑξῆντα μνᾶς ἢ 6000 δραχμές. «Ὥστ’ ἀριθμῷ μὲν ἴσον, δυνάμει δ’ ἔλαττον ἀποδιδόντων»∙ ὥστε μὲ τὸ ἴδιο ὀνομαστικὸ μέγεθος ἀποδιδόταν ἡ ὀλιγώτερη ἀξία. «Ὡφελεῖσθαι μὲν τοὺς ἐκτίνοντας μεγάλα, μηδὲν δὲ βλάπτεσθαι τοὺς κομιζομένους»∙ ὥστε νὰ ὠφελοῦνται ὅσοι χρωστοῦσαν μεγάλα ποσά, ἀλλὰ νὰ μὴν ζημιώνονται καθόλου ὅσοι εἰσέπρατταν.