Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν πτωτικὰ χθές, ἀλλὰ σὲ χαμηλοὺς τόνους, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀναμονῆς σὲ Ἀμερικὴ καὶ Εὐρώπη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε κάπως στὰ 1,3550 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 137,4055 γιέν, ἐνῶ χρυσὸς καὶ πετρέλαιο ἀνέβηκαν στὰ 1250,75 καὶ 111,01 ἀντιστοίχως. Ἡ καθυστέρηση στὸν σχηματισμὸ τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως καὶ οἱ φῆμες γιὰ προσφυγὴ σὲ νέες ἐκλογές, ἐὰν ναυαγήσουν οἱ διαβουλεύσεις, ἐπιτείνουν τὴν ἐπιφυλακτικότητα τῶν ἐπενδυτῶν∙ ἡ Εὐρωζώνη δείχνει ἕτοιμη γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της, ἀλλὰ οἱ δισταγμοὶ τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν μετατρέπονται σὲ τροχοπέδη γιὰ ὁλόκληρη τὴν ἤπειρο. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἡ δυσπιστία τῶν Ἀμερικανῶν ἀπέναντι στὴν ἱκανότητα τοῦ προέδρου, ὅπως διαχειρισθεῖ τὴν οἰκονομικὴ κρίση ἐνισχύει τὴν ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν χώρα, ἀλλὰ καὶ τοὺς φόβους, ὅτι μπορεῖ ἡ ἀπότομη ἄνοδος στὴ Γουὼλ Στρὴτ νὰ ὁδηγήσει σὲ νέα οἰκονομικὴ κρίση∙ σὲ ἁπλὸ παρατηρητὴ ἔχει μετατραπεῖ ἡ Οὐάσιγκτον κατὰ τοὺς ἀναλυτές.