Κίνα σὲ Κεντρικὴ Εὐρώπη

Τὴν διείσδυσή της στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη ἐπιχειρεῖ ἡ Κίνα, μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ της στὴν Ρουμανία∙ ὁ Λὶ Τσιάκινγκ ὑπέγραψε σειρὰ ἐμπορικῶν καὶ συμφωνιῶν μὲ τὸν Ρουμᾶνο πρωθυπουργό, σὲ ὅλους τοὺς κλάδους καὶ στὴν κατασκευὴ γρήγορων τραίνων στὴ χώρα μὲ κινεζικὴ τεχνολογία, ἐνῶ ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ ἐπενδύσεις στὴν γεωργία καὶ τὴν εἰσαγωγὴ μέρους τῆς παραγωγῆς στὴν Κίνα. Στὸ Βουκουρέστι βρέθηκαν καὶ οἱ πρωθυπουργοὶ τῆς Σερβίας καὶ τῆς Οὐγγαρίας, οἱ ὁποῖοι ὑπέγραψαν συμφωνία μὲ τὸν Κινέζο ὁμόλογό τους γιὰ τὴν κατασκευὴ στὶς δύο χῶρες γραμμῆς γρήγορων τραίνων∙ ἡ Κίνα μετατρέπεται στὸν κύριο ἐπενδυτὴ στὰ γρήγορα τραῖνα στὴν Εὐρώπη, ἀπ’ τὴν ὁποία ἔχει εἰσάγει τὴν σχετικὴ τεχνολογία. Γερμανία καὶ Γαλλία ἔδωσαν τὴν τεχνολογία, ἀλλὰ ὑστεροῦν τώρα.