Νέα μηνύματα αἰσιοδοξίας

Τὰ μηνύματα αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι πολλά, μὲ πρῶτο ἐκεῖνο τοῦ προέδρου τοῦ ΟΟΣΑ πρὸς τὸν πρωθυπουργό, ὅτι «κάνατε ἐξαιρετικὴ δουλειὰ» κι ὅτι, «εἶστε ἡ πρώτη χώρα σὲ μεταρρυθμίσεις στὸν κόσμο»∙ ὁ Ἀχὲλ Γκούρια παρέδωσε στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ τὴν ἔκθεση τοῦ ὀργανισμοῦ γιὰ τὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις καὶ πῆρε τὴν ἀπάντηση, ὅτι αὐτὲς θὰ συνεχιστοῦν κανονικά. Οἱ ἐκτιμήσεις τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ εἶναι, ὅτι, ἐὰν συνεχισθοῦν οἱ μεταρρυθμίσεις, τὸ ὄφελος τοῦ δημοσίου θὰ ἀνέλθει σὲ 5,2 δις εὐρὼ ἐτησίως∙ οἱ ἴδιες ἐκτιμήσεις γίνονται κι ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα, ὅπως τὸ πρακτορεῖο Bloomberg, ὅτι ἡ συμφωνία μὲ τὴν COSCO στὸν Πειραιᾶ θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀνάκαμψη τὴν οἰκονομία μας. Ἡ διαφορὰ στὴν κριτική τους ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, διότι μερικοὺς μῆνες πρὶν τὰ ἴδια πρακτορεῖα θεωροῦσαν βέβαιη τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη.