Τῆς τε προϋποκειμένης γῆς

Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς σεισάχθειας χαιρετίσθηκε ἀπ’ τοὺς Ἀθηναίους ὡς σωτήριο μέτρο, διότι ἀπελευθέρωσε τοὺς μικροκτηματίες ἀπ’ τὰ ἐνυπόθηκα βάρη τους∙ οἱ φτωχότερες τάξεις αἰσθάνθηκαν ἀπηλλαγμένες ἀπ’ τὴν ὑπερβολικὴ ὑπερχρέωσή τους. «Οἱ δὲ πλεῖστοι πάντων ὁμοῦ φασι τῶν συμβολαίων ἀναίρεσιν γενέσθαι τὴν σεισάχθειαν»∙ οἱ περισσότεροι ὅμως γράφουν ὅτι ἔγινε κατάργηση τῶν συμβολαίων μὲ τὴν σεισάχθειαν. «Καὶ τούτοις συνᾴδει μᾶλλον τὰ ποιήματα»∙ μὲ τὴν ἄποψην αὐτὴ συμφωνοῦν πιὸ πολὺ καὶ τὰ ποιήματα. «Σεμνύνεται γὰρ Σόλων ἐν τούτοις, ὅτι τῆς τε προϋποκειμένης γῆς»∙ ὑπερηφανεύεται σὲ αὐτὰ ὁ Σόλων, ὅτι ἀπ’ τὴν χρεωμένη γῆ. «Ὅρους ἀνεῖλε πολλαχῆ πεπηγότας/»∙ τὰ σημεῖα τῆς ὑποθήκης σήκωσε ποὖταν παντοῦ μπηγμένα. «Πρόσθεν δὲ δουλεύουσα, νῦν ἐλευθέρα/»∙ προηγουμένως δεσμευμένη, τώρα δὲ ἐλεύθερη. Ἦταν ἡ πρώτη πράξη ἀπελευθερώσεως τῶν ἀγροτῶν ἀπ’ τὰ χρέη τους∙ οἱ Ἀθηναῖοι ἔζησαν τὴν ἀπελευθέρωσή τους, ἂν καὶ εἶχαν ἀρκετὲς ὑπαναχωρήσεις στὸν Πεισίστρατο.