Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴ Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ ὅλα κινήθηκαν ἀνοδικά, εὐρώ, στὰ 1,3599 δολλάρια καὶ 138,4715 γιέν, χρυσός, 1250,75, καὶ πετρέλαιο, 111,31. Ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως στὴν Γερμανία καλλιέργησε ἀτμόσφαιρα αἰσιοδοξίας στοὺς ἐπενδυτές, ὅτι τελειώνει ἡ περίοδος ἀναμονῆς καὶ ἐφαρμόζεται ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρωζώνη∙ στὶς νότιες χῶρες καὶ στὴ Γαλλία ἡ αἰσιοδοξία ἐξαπλώθηκε σὲ εὐρύτερα στρώματα, διότι τὶς ἀφορᾶ περισσότερο ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τους. Ἀντιθέτως στὴν Ἀσία, ἡ προκληθεῖσα ἀναταραχὴ ἀπ’ τὴν ἐπέκταση τοῦ ἐναερίου χώρου τῆς Κίνας, μὲ τὴν ἔνταξη σὲ αὐτὸν καὶ τῶν νησιῶν Ναϊογιοῦ καὶ οἱ ἀμερικανικὲς ἀντιδράσεις, μὲ τὴν ἀποστολὴ βομβαρδιστικῶν Β52, προκάλεσε ἀνησυχίες στὶς ἀγορές∙ κάποιοι φοβοῦνται ἐπέκτασή της, ἂν καὶ οἱ πολιτικοὶ παράγοντες ἐπιμένουν ὅτι τὸ πρόβλημα θὰ ρυθμισθεῖ σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδο καὶ δὲν θὰ ἔχει ἄλλες οὐσιαστικὲς προεκτάσεις.