Πρὸς ἀργύριον γεγονότων

Μετὰ τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν ὁ Σόλων ἐξαγόρασε καὶ ὅσους Ἀθηναίους εἶχαν πουληθεῖ δοῦλοι στὰ ξένα∙ ἐπίσης ἀπελευθέρωσε ὅσους ἦταν δοῦλοι στὴν Ἀθήνα. «Καὶ τῶν ἀγωγίμων πρὸς ἀργύριον γεγονότων πολιτῶν τοὺς μὲν ἀνήγαγεν ἀπὸ ξένης»∙ καὶ τοὺς πολῖτες ποὺ εἶχαν πουληθεῖ γιὰ δοῦλοι τοὺς ἔφερε πίσω ἀπ’ τὰ ξένα. «Γλῶσσα οὐκετ’ Ἀττικήν/»∙ ποὺ οὔτε τὴν ἀττικὴ γλῶσσα. «Ἱέντας ὡς ἂν πολλαχῇ πλανωμένους/»∙ μιλοῦσαν γιατὶ περιπλανώνταν σὲ πολλὲς πόλεις. «Τοὺς δ’ ἐνθάδ’ αὐτοῦ δουλίην ἀεικέα/ ἔχοντας»∙ κι ὅσους στὸν ἴδιο τόπο τους ἀνάρμοστη δουλεία ὑποφέροντας. «Ἐλευθέρους φησὶ ποιῆσαι»∙ λένε ὅτι τοὺς ἔκανε ἐλευθέρους. «Πρᾶγμα δ’ αὐτῷ συμπεσεῖν λέγεται πάντων ἀνιαρότατον ἀπὸ τῆς πράξεως ἐκείνης»∙ καὶ τοῦ ἔτυχε λέγεται ἀπ’ αὐτὲς τὶς πράξεις του ἕνα πρᾶγμα ἀπ’ τὰ πιὸ ὀδυνηρά. Τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἀθηναίων ἀπ’ δουλεία εἶχε ὡς πρῶτο μέλημα ὁ σοφὸς πολιτικός∙ δὲν ἀπέβλεπε στὴν ἀναδιανομὴ τῶν κτημάτων.