Ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἐντάσεως στὴν Ἀσία γιὰ τὸν κινεζικὸ ἐναέριο χῶρο∙ τὸ εὐρὼ ἔμεινε σταθερὸ στὰ 1,3599 δολλάρια, ἀλλὰ κέρδισε ἀπέναντι στὸ γιέν, 139,0605, ἐνῶ ὑποχώρησαν χρυσός, 1241,75 καὶ πετρέλαιο, 110,54. Ἡ ἀβεβαιότης στὴν Ἀμερικὴ καὶ ἡ ἀνησυχία στὴν Ἀσία ἐπηρεάζουν τοὺς ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι ἐπανέρχονται στὴν ἐπιφυλακτικότητά τους, γιὰ τὸ ἄμεσο μέλλον∙ οἱ εὐνοϊκὲς ἐξελίξεις στὴν Εὐρωζώνη, μετὰ τὴν συμφωνία στὴ Γερμανία γιὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως, δὲν θεωροῦνται ἐπαρκὲς κίνητρο γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία. Ἡ στασιμότης στὶς Οὐάσιγκτον καὶ οἱ φόβοι γιὰ κρίση στὴν Γουὼλ Στρὴτ δεσμεύουν ἀρκετὰ τοὺς ἐπενδυτές∙ περισσότερο ὅμως ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὴν ἀποστολὴ μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν ἀπ’ τὴν Ἰαπωνία καὶ τὴν Νότιο Κορέα, πάνω ἀπ’ τὸν νέο ἐναέριο χῶρο τῆς Κίνας, ἀλλὰ χωρὶς δυναμικὴ ἀντίδραση ἀπ’ τὸ Πεκῖνο, πλὴν τῆς αὐστηρᾶς παρακολουθήσεώς των καὶ τῶν ναυτικῶν γυμνασίων στὴν περιοχή.