Καθυστερήσεις ἀπὸ τρόικα

Στὴν προσφιλῆ τακτική της τῶν καθυστερήσεων, μὲ τὴν προβολὴ γνωστῶν ἐκ τῶν προτέρων ἀπαράδεκτων ἀπαιτήσεων, ἐπιδίδεται καὶ πάλιν ἡ τρόικα∙ ἡ ἐμμονή της σὲ ὑφεσιακῆς μορφῆς μέτρα, ἴδια μὲ τὰ πρὸ τετραετίας ποὺ ὁδήγησαν στὴν πρωτοφανῆ κρίση τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, δὲν θεωρεῖται τυχαία ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους. Ἡ τρόικα, ἢ μᾶλλον καλύτερα πολλὰ ἀμερικανικὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια καὶ οἱ παραφυάδες τους στὶς Βρυξέλλες, δείχνουν ὅτι ἐνοχλοῦνται ἀπ’ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ τὴν δεδομένη πλέον ἀνάκαμψή της∙ οἱ ἐγκέφαλοι αὐτοὶ δὲν συνεκτιμοῦν ὅμως δύο βασικοὺς παράγοντες∙ πρῶτον, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, ποὺ ἴσως ξεπεράσει τὸ ἕνα δις εὐρώ, ὁπότε ἔχει τὴν πλήρη ἄνεση ἡ κυβέρνηση γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ ὁμολόγου τοῦ Ἰανουαρίου∙ δεύτερον, τὴν πλήρη γνώση καὶ ἐπίγνωση τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὸν ρόλο τῆς τρόικα, ὁπότε ἀναμένεται ἡ ἔγκαιρη ἀντίδρασή τους. Πόλεμος Εὐρωπαϊστῶν καὶ Ἀτλαντιστῶν διεξάγεται στὴν πράξη.