Λόγους ἁρμόττοντας ἐζήτει

Ὁ Σόλων, μετὰ τὴν ἐκλογή του ὡς διαλλακτοῦ, διαμεσολαβητοῦ, καὶ νομοθέτου τὸ 595 π.Χ., εἶχε ἀποφασίσει μόνο τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν τῶν ἀγροτῶν∙ δεύτερον τὴν ἐξαγορὰ ὅσων εἶχαν πουληθεῖ ὡς δοῦλοι σὲ ἄλλες πόλεις καὶ τὴν ἀπελευθέρωση ὅσων ἦταν δοῦλοι στὴν Ἀθήνα. «Ὡς γὰρ ὥρμησεν ἀνιέναι τὰ χρέα καὶ λόγους ἁρμόττοντας ἐζήτει καὶ πρέπουσαν ἀρχήν»∙ ὅταν λοιπὸν ἀποφάσισε τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν καὶ ἀναζητοῦσε πολιτικὰ ἐπιχειρήματα καὶ τὸν τρόπο ἐφαρμογῆς της. «Ἐκοινώσατο τῶν φίλων οἷς μάλιστα πιστεύων καὶ χρώμενος ἐτύγχανε»∙ τὸ γνωστοποίησε στοὺς φίλους του τοὺς ὁποίους θεωροῦσε ἔμπιστους καὶ ἦταν τῆς στενῆς συντροφιᾶς του. «Τοῖς περὶ Κόνωνα καὶ Κλεινίαν καὶ Ἱππόνικον»∙ ὅσοι ἦταν γύρω ἀπ’ τὸν Κόνωνα, τὸν Κλεινία καὶ τὸν Ἱππόνικο. «Ὅτι γῆν μὲν οὐ μέλει κινεῖν , χρεῶν δὲ ποιεῖν ἀποκοπὰς ἔγνωκεν»∙ ὅτι δὲν πρόκειται ἐπιχειρήσειν ἀνακατανομὴ τῆς γῆς, ἀλλὰ ἀποφάσισε διαγραφὴ τῶν χρεῶν.