Κίνα, ἐπιβολὴ θέσεών της

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶχαν καταδικάσει ἀρχικῶς τὴν ἐπέκταση τοῦ ἐναερίου χώρου τῆς Κίνας, μὲ τὴν ἔνταξη σὲ αὐτὸν καὶ τῶν νησιῶν Νταϊογιοῦ, ἀλλὰ τελικὰ ἀνακρούουν πρύμναν∙ μετὰ τὴν ἀποστολὴ δύο βομβαρδιστικῶν Β52 πάνω ἀπ’ τὰ νησιά, τὰ ὁποῖα ὅμως ἀναγνωρίσθηκαν καὶ ἐντοπίσθηκαν ἀπ’ κινεζικὰ μαχητικὰ ἀεροσκάφη, ἐξέδωσε ἀνακοίνωση τὸ ἀρχηγεῖο τοῦ Ἑβδόμου στόλου τῆς περιοχῆς, ὅπως ἐκδίδεται ἀγγελία πρὸς τὸ κινεζικὸ ἀρχηγεῖο Άεροπορίας γιὰ κάθε πτήση πάνω ἀπ’ τὰ διεκδικούμενα νησιά. Τὸ Πεκῖνο ἐπέβαλε τὴν πολιτική του, ἀναφέρουν διπλωματικοὶ παρατηρητές, ὅπως ἀκριβῶς ἐπιδίωκε ἀπ’ τὴν ἀρχή∙ ἡ ἀναγνώριση τῆς ἐξουσίας του ἀπ’ τὴν Ἱαπωνία θεωρεῖται δευτερεῦον θέμα ἀπ’ τὴν κινεζικὴ κυβέρνηση, διότι πρωταρχικὸς ἀποδέκτης ἦταν ἡ Οὐάσιγκτον. Οἰκονομικοὶ λόγοι μᾶλλον ὑποχρέωσαν τὴν Ἀμερικὴ στὴν ἀλλαγὴ στάσεως∙ ἡ πρόκληση ὅποιας ὀξύτητος στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία θὰ ἔπληττε πρῶτα τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, στὴν σημερινὴ φάση τῆς ἄκρας ἀδυναμίας της.