Πρυτάνεις κατὰ φοιτητῶν

Ἡ κατάσταση στὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο καὶ στὸ Μετσόβιο Πολυτεχνείο ξεπερνάει τὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς τῆς κοινωνίας∙ πάνω ἀπὸ τρεῖς μῆνες μία ὁμάδα διοικητικῶν ὑπαλλήλων καὶ οἱ πρυτάνεις τους κρατοῦν κλειστὰ τὰ ἱδρύματα καὶ οἱ φοιτητὲς περιφέρονται στοὺς δρόμους. Τὸ ἐπιχείρημα, ὁ διάλογος μὲ τὸ ὑπουργεῖο γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν παρανόμως διορισθέντων καὶ μονίμως ἀπόντων ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι ὅμως τυγχάνουν τῆς προστασίας τῶν μεγάλων καθηγητῶν ποὺ τοὺς διόρισαν∙ τὰ ὑπόλοιπα εἴκοσι Πανεπιστήμια τῆς χώρας βρῆκαν λύση καὶ λειτουργοῦν κανονικά, ἀλλὰ τὰ παλαιότερα παραμένουν αὐθαιρέτως κλειστά. Οἱ καταγγελίες πολλές, ὅτι μικρὲς ὁμάδες ἀκροαριστρῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κλέβουν τὶς κάλπες, ἀρνούνται τὸν διάλογο στὶς συνελεύσεις καὶ ἐπιβάλλουν μὲ σταλινικὲς μεθόδους τὴν ἄποψή τους∙ ὁ ὑπουργὸς παρέπεμψε τὸν πρύτανη τοῦ Καποδιστριακοῦ στὸ Πειθαρχικὸ Συμβούλιο, ἐνῶ αὐτὸς βρίσκεται γιὰ θεατρικὲς παραστάσεις στὸ Παρίσι. Διαθέτει ὅμως τὴν ὑποστήριξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ οἱ φοιτητὲς περιττεύουν.