Εὐκαιρία τῆς προεδρίας

Ἡ ἄσκηση τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀποτελεῖ μοναδικὴ εὐκαιρία γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν πλήρη ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας της στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο∙ ἤδη ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ δεδομένη πλέον ἀνάκαμψή της ἀπ’ τὸν ἑπόμενο μῆνα, ἂν ὄχι ἀπ’ τὸν τρέχοντα, μαζὶ μὲ τὴν τακτοποίηση τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν καὶ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, ἔχουν συμβάλει σημαντικὰ στὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῆς διεθνοῦς κοινότητος ἀπέναντί μας. Ἡ κυβέρνηση ἐπιλέγει λίγα θέματα, ὥστε νὰ φανεῖ ἡ προώθησή τους, καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας, μὲ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, ἑνιαία μεταναστευτικὴ πολιτική, ἑνιαῖος θαλάσσιος χῶρος τῆς Εὐρώπης, δηλαδὴ ἑνιαία Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη καὶ προηγμένη τεχνολογία. Ἀρκοῦν αὐτά.