Μεγάλας συνεωνήσαντο χώρας

Ὁ Σόλων εἶχε ἀποκαλύψει σὲ φίλους του τὸ σχέδιο, μόνο γιὰ τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν, τὴν σεισάχθειαν, καὶ ὄχι τὴν ἀναδιανομὴ τῶν ἐκτάσεων∙ αὐτοὶ ὅμως, οἱ Κόνων, Κλεινίας καὶ Ἱππόνικος, ἔσπευσαν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν πληροφορία γιὰ τὸν ἑαυτό τους. «Οἱ δὲ προλαβόντες εὐθὺς καὶ φθάσαντες ἐδανείσαντο συχνὸν ἀργύριον παρὰ τῶν πλουσίων»∙ αὐτοὶ ὅμως ἔτρεξαν ἀμέσως, πρὶν ἀνακοινωθεῖ ἡ μεταρρύθμιση, καὶ δανείστηκαν μεγάλα ποσὰ ἀπ’ τοὺς πλουσίους. «Καὶ μεγάλας συνεωνήσαντο χώρας»∙ καὶ ἀγόρασαν μεγάλες ἐκτάσεις. «Εἶτα τοῦ δόγματος ἐξενεχθέντος τὰ μὲν κτήματα καρπούμενοι, τὰ δὲ χρήματα τοῖς δανείσασιν οὐκ ἀποδιδόντες»∙ ἔπειτα, ἀφοῦ ἀνακοινώθηκε ὁ νόμος, τὰ μὲν κτήματα τὰ ἐκμεταλλεύονταν, ἀλλὰ τὰ χρήματα δὲν τὰ ἐπέστρεψαν στοὺς δανειστές. «Εἰς αἰτίαν τὸν Σόλωνα μεγάλην καὶ διαβολήν, ὥσπερ οὐ συναδικούμενον, ἀλλὰ συναδικοῦντα, κατέστησαν»∙ ἔγιναν ἀφορμὴ γιὰ σοβαρὲς κατηγορίες κατὰ τοῦ Σόλωνος, ὡς ἕνας ἀπὸ ὅσους ἀδίκησαν κι ὄχι ὅσους ἀδικήθηκαν.