Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἐντάσεως στὴν Ἀσία, στὴν Ταϊλάνδη, τῆς κρίσεως στὴ Γαλλία καὶ τῆς ἀπραξίας στὴν Ἀμερική∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3545 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 139,1885 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1237,5, καὶ τὸ πετρέλαιο, 109.62. Σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη αὐξήθηκαν οἱ βιομηχανικὲς παραγγελίες, γιὰ ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικό, πλήν τῆς Γαλλίας, ὅπως καὶ στὴν Κίνα, γιὰ ὄγδοο κατὰ σειρὰ μῆνα, ἐνῶ πυκνώνουν οἱ προειδοποιήσεις πρὸς τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, ἀπὸ πολλοὺς ἔγκυρους οἰκονομικοὺς ἀναλυτές, γιὰ τὸν κίνδυνο κρίσεως στὴν Γουὼλ Στρήτ, λόγῳ τῆς ἀποτόμου ἀνόδου τῶν μετοχῶν∙ ὁ σχηματισμὸς τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως συμβάλλει στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπενδυτῶν, ἂν καὶ ὅλοι πλέον ἐλπίζουν στὶς πρωτοβουλίες τοῦ Βερολίνου. Τὸ τελευταῖο Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τοῦ ἔτους, στὶς 19 Δεκεμβρίου, θεωρεῖται τὸ ὁρόσημο∙ οἱ ἀτλαντικὲς Κασσάνδρες τὸ γνωρίζουν καὶ ἐπαναλαμβάνουν τὶς προφητεῖες περὶ εὐρωπαϊκῆς χρεωκοπίας. Σύνηθες…