Ὕποπτες διασυνδέσεις πρυτάνεως Ἀθηνῶν

Ἡ στάση τοῦ πρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὴν περίοδο τῆς κρίσεως, ἀποδεικνύεται περισσότερο ὕποπτη καὶ όλιγώτερον περίεργη∙ ὁπωσδήποτε δὲν πρόκειται γιὰ προσωπικότητα μὲ ἦθος, οὔτε καὶ φιλοσοφία γνωρίζει, πέραν τῶν ἐκλαϊκαυτικῶν φυλλαδίων ποὺ κυκλοφοροῦν εὐρύτατα στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ χωρὶς οὐδεμία συνεισφορὰ στὶς ἀναζητήσεις τῆς συγχρόνου φιλοσοφικῆς σκέψεως καὶ πολὺ περισσότερο στὶς διερευνήσεις της στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ στὴν σύγκρισή της μὲ τὴν κινεζικὴ καὶ ἰνδικὴ γιὰ τὰ προβλήματα τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς. Ἔ! ἀμπελοφιλόσοφος ἦταν καὶ παρέμεινε∙ ἔτσι ἀντιμετωπίζει καὶ τὰ πανεπιστημιακὰ προβλήματα, χωρὶς σύγκλητο τὸ Καποδιστριακό, ἀλλὰ αὐτὸς τρέχειν γιὰ παραστάσεις στὰ βουλεβάρτα τῶν Παρισίων. Χρειάζεται ἀκόμη σκληρότερη στάση ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ καὶ ἀντίστοιχη ἀπ’ τὴν κοινωνία, πέραν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ αὐτὸς φυσικῷ τῷ λόγῳ τὸν στηρίζει.