Ἀναμέτρηση μὲ τὴν τρόικα

Ἡ σύγκρουση τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν τρόικα ἔχει εὐρύτερες διαστάσεις, ἀπ’ τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ στὴν πραγματικότητα ἀναμετρῶνται οἱ Εὐρωπαϊστὲς μὲ τοὺς Ἀτλαντιστές, δηλαδὴ οἱ πρόμαχοι τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς καὶ τῆς πολιτικῆς ὁλοκληρώσεως τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τοὺς ὀπαδοὺς τῆς διαλύσεώς της καὶ τῆς ἐκπτώσεώς της σὲ ἁπλὴ τελωνειακὴ ἕνωση. Ἡ σημερινὴ παρουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ κογκλάβιο τῶν Ἐπιτρόπων ἀποβλέπει στὴν ὑπογράμμιση τῆς σημασίας τῆς συγκρούσεως, γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔχει πολλὰ ἐπιχειρήματα, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, τὸ ὁποῖο οὐδεὶς περίμενε, τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, ἀναγνωρισμένη ἀπὸ ὅλους, τὴν ἀπόδειξη ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὁδηγεῖ τὴν χώρα στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας της καὶ στὴν ἀνάκαμψή της ἀπ’ τὸ ἑπόμενο ἔτος. Οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς στὶς Βρυξέλλες διερωτῶνται, γιατὶ ἐπιμένουν οἱ τροϊκανοί, ὅταν εἶναι δεδομένο ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι στηρίζουν πάσῃ θυσία τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση.