Συζήτηση προϋπολογισμοῦ

Ἡ συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ στὴ Βουλὴ ἐπιβεβαιώνει τὸ τεράστιο χάσμα στὴ διαφορὰ τῶν ἀπόψεων τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὄχι μόνο γιὰ τὴν πολιτικὴ ἔξοδου ἀπ’ τὴν κρίση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν πρακτικῶν προβλημάτων∙ ὁ εἰσηγητὴς τῆς πλειοψηφίας ὑπογράμμισε τὴν σημασία τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος καὶ τῶν μεταρρυθμίσεων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αἰσθητὴ μείωση τῆς ὑφέσεως καὶ τὴν ἀνακοπὴ τῆς ἀνόδου τῆς ἀνεργίας, ἐνῶ ἐπισήμανε τὴν ἐπίδραση τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας μας, ὅπως ὁ τουρισμὸς καὶ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία. Ὁ εἰσηγητὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀντιθέτως ἄσκησε κριτική, μὲ βάση ἀριστερὲς θεωρίες καὶ ἀπόψεις μεγάλων καθηγητῶν τῆς Ἑσπερίας,
ἀλλὰ ξέχασε νὰ ἀναφέρει ὅτι οἱ ἴδιοι αὐτοὶ προέβλεπαν τὴν χρεωκοπία μας καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ τὴν ἴδια τακτικὴ ἀκολούθησαν καὶ οἱ ἄλλοι εἰσηγητὲς τῆς ἀντιπολιτεύσεως, μὲ ἕνα κοινὸ σημεῖο, τὴν συνεχῆ ἀναφορά τους σὲ Ἀμερικανοὺς καὶ Ἄγγλους σοφούς!