Τοσαῦτα εὑρέθη δανείζων

Οἱ στενοὶ φίλοι τοῦ Σόλωνος, Κόνων, Κλεινίας καὶ Ἱππόνικος, τὸν εἶχαν ἐκθέσει, ἐπειδὴ εἶχαν δανεισθεῖ χρήματα καὶ ἀγόρασαν μεγάλες ἐκτάσεις γῆς∙ τοὺς εἶχε ἐνημερώσει ἀπὸ πρὶν ὅτι θὰ ἐπέβαλε μόνο τὴν σεισάχθειαν καὶ ὄχι τὴν ἀναδιανομὴ τῶν γαιῶν. «Ἀλλὰ τοῦτο μὲν εὐθὺς ἐλύθη τὸ ἔγκλημα τοῖς πέντε ταλάντοις»∙ ἀλλὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ ἐλύθη ἀμέσως μὲ τὴν πληρωμὴ τῶν πέντε ταλάντων προστίμου. «Τοσαῦτα γὰρ εὑρέθη δανείζων, καὶ τοσαῦτα πρῶτος ἀφῆκε κατὰ τὸν νόμον»∙ διότι τόσα βρέθηκε ὅτι δανείσθηκε, καὶ αὐτὰ πρῶτος χάρισε κατὰ τὸν νόμο. «Ἔνιοι δὲ πεντεκαίδεκα λέγουσιν, ὧν καὶ Πολύζηλος ὁ Ῥόδιός ἐστι»∙ μερικοὶ γράφουν ὅτι ἦταν δεκαπέντε, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ὁ ἱστορικὸς Πολύζηλος ὁ Ρόδιος. «Τοὺς μέντοι φίλους αὐτοῦ χρεωκοπίδας καλοῦσιν διετέλεσαν»∙ στοὺς δὲ φίλους τους ἔμεινε ἀπὸ τότε τὸ παρατσοῦκλι χρεωκοπίδες. Ἦταν σκληρὸς ἀπέναντι καὶ στοὺς ἰδιοτελεῖς φίλους του ὁ σοφὸς πολιτικός.