Εὐρώπη, 2014, ἔτος ἀλλαγῶν

Ὡς ἔτος σημαντικῶν ἀλλαγῶν χαρακτηρίζεται τὸ 2014 γιὰ τὴν Εὐρώπη, καθὼς πολλὰ θὰ κριθοῦν κατὰ τὴν διαδρομή του∙ πρῶτον, θὰ ἐπιλεγεῖ γιὰ τὴν ἑπόμενη πενταετία ὁ νέος πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ τὴν ψῆφο γιὰ πρώτη φορὰ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ἐνῶ θὰ ὁρισθεῖ καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, μὲ ἀνανέωση τοῦ Χἐρμαν Φονρουπάι, ἢ ἐπιλογὴ ἄλλου∙ δεύτερον, ἀξιολογεῖται ἐξ ἀρχῆς τὸ ἔργο τῶν Μνημονίων, στὶς τέσσερες χῶρες, μὲ πρώτη τὴν Ἑλλάδα. Ὅταν ἐπεβλήθηκε τὸ 2010 ἡ Εὐρωζώνη δὲν διέθετε μηχανισμοὺς προκαταρκτικοῦ ἐλέγχου τῶν δημοσιονομικῶν οἰκονομικῶν τῶν ἑταίρων της, ἐνῶ ἐγκλωβίσθηκε στὴν παρέμβαση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἀπ’ τὴν σοσιαλιστική μας κυβέρνηση∙ ἀναγνωρίζει πλέον τὸ λάθος της, ὅτι δέχθηκε τὸ Ταμεῖο, ἀλλὰ καὶ τὸν ὑπονομευτικό του ρόλο, σὲ συνεργασία μὲ πολλοὺς μέσα στὴν γραφειοκρατία της. Ὅλα αὐτὰ ἀξιολογοῦνται καὶ ἀναμένονται ἀποφάσεις, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς της.