Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπεκράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε ἐλαφρῶς τὴν θέση του, στὰ 1,3584 δολλάρια καὶ 139,2995 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 111,32, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1219. Ἡ ἀναταραχὴ στὴν Οὐκρανία ἐπηρεάζει τοὺς ἐπενδυτές, ἀπ’ τὸν φόβο εὐρυτέρων προεκτάσεών τους, ἂν καὶ ἡ κυβέρνηση πῆρε ψῆφο ἐμπιστοσύνης στὴ Βουλὴ κι ὁ πρόεδρός της ἀναχώρησε γιὰ τὸ προγραμματισμένο ταξεῖδι του στὴν Κίνα∙ εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου εἶναι πολὺ μικρότερη, σὲ σύγκριση μὲ ἐκείνη τοῦ 2004. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἀπραξία στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, γιὰ τὴν ἐξαγγελία οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ ἡ ἀναμονὴ τοῦ ἐπισήμου σχηματισμοῦ τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως συμβάλλουν ἐπίσης ἀποθαρρυντικά∙ οἱ διαφωνίες μὲ τὴν τρόικα στὴν Ἑλλάδα δὲν θεωροῦνται σημαντικὸς παράγων, διότι ἀποδίδονται στὸν στενὸ κύκλο τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων ποὺ εἶχαν ἐπενδύσει στὴν χρεωκοπία τῆς χώρας ἀπὸ τετραετίας.