Ἀποφασιστικότης Ἀν. Σαμαρᾶ

Τὴν ἀποφασιστικότητά του, γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἐξέφρασε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὶς Βρυξέλλες, ἐνῶ ἐξασφάλισε καὶ τὴν δημόσια ὑποστήριξη τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο, γιὰ τὸ αἴσιο τέλος τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόικα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐγκώμιά του γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ οἱ προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀναπτύχθηκαν ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό: προώθηση τῆς κοινῆς πολιτικῆς γιὰ μείωση τῆς ἀνεργίας καὶ ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς Ἑνώσεως∙ ὁλοκλήρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς∙ καθιέρωση ἑνιαίας πολιτικῆς θαλασσίων συνόρων, καὶ πρὸς ἀντιμετώπιση τῆς παρανόμου μεταναστεύσεως∙ ἐνδυνάμωση τῆς κοινοτικῆς συνοχῆς, γιὰ τὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση τῶν προκλήσεων τῆς ἐποχῆς μας. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς πρόσθεσε, ὅτι ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται σὲ συνεχῆ συνεργασία μὲ τὴν Ἰταλία, ὥστε, ὡς διάδοχος προεδρία, νὰ ἔχουν τὴν ἄνεση τοῦ ἔτους γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ ὁλοκλήρωση τῶν κοινῶν πρωτοβουλιῶν. Θεωρήθηκε ἀπ’ τὶς καλύτερες παρουσιάσεις ἑπόμενης προεδρίας.